Obiective strategice

Mediu natural

♦ Regularizarea râului Cosău şi Văii Văleniului;

♦ Perfecţionarea serviciului de salubrizare;

♦ Utilizarea zonelor verzi din domeniul Primăriei în vederea recreerii cetăţenilor şi amenajarea conform standardelor europene, inclusiv cu amenajări eco-turistice (şi de educaţie ecologică);

 

Infrastructura

♦ Finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă şi extinderea reţelei şi la zonele în care nu trece conducta principală;
♦ Punerea în aplicare a proiectului de canalizare existent deja;
♦ Asfaltarea uliţelor;

♦ Înfiinţarea distribuţiei de gaze;

♦ Sporirea capacităţii de circulaţie prin modernizarea de drumuri, montare de borduri, executarea de terasamente, realizarea unui sistem rutier asfaltat;
♦ Realizarea iluminatului public în proporţie de 100%;
♦ Amenajarea Centrelor civice în localităţi;
♦ Realizarea unui drum de acces la proprietăţi pe traseul: Calea Lată - Valea Ciutei - Fântâna Florii - Pertrari - Preluca - Runc;

 

Construcţii terenuri

♦ Construirea unui dispensar uman la Văleni comform proiectului disponibil;

♦ Reabilitare Şcoala Văleni prin obţinerea finanţării proiectului existent;
♦ Construirea unei săli de sport la Călineşti;
♦ Elaborarea unui nou PUZ pentru zona centrului civic, prin care să se stabilească care vor fi obiectivele ce urmează a se construi (amenajare spaţii verzi pentru recreere );
♦ Achiziţionarea de imobile pentru rezolvarea unor probleme sociale;
♦ Stabilirea zonelor de protecţie pentru monumentele şi ansamblurile de arhitectură;

♦ Reparaţii şi remedieri ale faţadelor şi învelitorilor imobilelor care sunt administrate de care cetateni si autoritatile publice.

 

Zone verzi

♦ Plantare de pomi de iarnă - Poiana Popii;
♦ Amenajarea malului apei în Văleni, Corneşti şi a şanţurilor;
♦ Zone protejate: Dealul Babelor, Măgura, Dealul Runcului, Pleşa, Poiana Popii;
♦ Amenajarea locului numit Poiana Popii ca zonă turistică şi de agrement;

 

Salubrizare

♦ Introducerea colectării selective a deşeurilor menajere şi asigurarea refolosirii acestora;
♦ Eliminarea depozitării ilegale de deşeuri în albiile sau pe malul cursurilor de apă de pe teritoriul comunei;
♦ Curăţirea albiilor cursurilor de apă de deşeuri solide;


Factori de mediu - Apa

♦ Regularizarea râului Cosău în zonele Lazuri Călineşti - Corneşti; Puntea de la Onciu - Puntea Nouă; La hotar înspre Sârbi;
♦ Haituri, diguri, taluzări pe Valea Văleniului;
♦ Amenajarea sistemului de canalizare ;
♦ Extinderea reţelelor de alimentare cu apă în toate zonele din comună;
♦ Identificarea şi eliminarea deversărilor de apă uzată menajeră, în cursurile de apă sau în stratul de apă freatică;
♦ Realizarea „Bilanţului de Mediu" şi al „Programului de Conformare" rezultat.

 

Factori de mediu - Aerul

♦ Îmbunătăţirea reţelei şi a sistemului de circulaţie rutieră în scopul reducerii aportului traficului rutier la poluarea aerului;
♦ Realizarea unui studiu privind posibilitatea înfiinţării unor fâşii verzi de-a lungul principalelor căi rutiere pentru protecţia populaţiei, împotriva factorilor poluanţi atmosferici, rezultaţi ca urmare a circulaţiei rutiere;
♦ Îmbunătăţirea calităţii drumurilor pe întreg teritoriul comunei pentru a reduce poluarea aerului cu pulberi.

 

Situaţia economică

♦ Creşterea calităţii managementului prin organizarea de cursuri specializate;
♦ Simplificarea procedurii de eliberare a noilor autorizaţii de funcţionare prin reducerea numărului de acte necesare eliberării acestora;
♦ Dezvoltarea echilibrată a reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii şi a mediului;
♦ Promovarea turismului, îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite vizitatorilor;
♦ Serviciile de piaţă către populaţie vor putea fi desfăşurate de persoane pregătite în domeniul respectiv;
♦ Intensificarea activităţii de control în unităţile comerciale din sectorul alimentar şi alimentaţie publică şi urmărirea în mod deosebit a condiţiilor în care se transportă, depozitează, expun şi comercializează produsele alimentare;
♦ Modernizarea infrastructurii rutiere;
♦ Înfiinţarea în cele trei sate a unui centru de mici servicii (frizerie, reparaţii pantofi, spălătorie auto, etc.), ateliere meşteşugăreşti.


Agricultura şi silvicultura

♦ Valorificarea mai eficientă a suprafeţelor agricole prin informarea cetăţenilor asupra condiţiilor de obţinere a subvenţiilor de la stat;
♦ Dezvoltarea horticulturii şi a pepinierelor pomicole prin informarea şi încurajarea producătorilor agricoli de a accesa finanţări în cadrul Fondului European de Dezvoltare Rurala(FEADR);
♦ Dezvoltarea unor servicii legate de rural şi agricultură (cercetări agricole, instruiri în domeniul agriculturii, comerţ şi logistică);
♦ Dezvoltarea prelucrării produselor agricole şi diversificarea produselor din lapte;
♦ Sprijinirea înfiinţării de IMM-uri în industria prelucrătoare a cărnii, a lânii şi a pielăriei;
♦ Realizarea centrelor de colectare şi a unităţilor de prelucrare pentru fructe de pădure, respectiv pentru prelucrarea ciupercilor;
♦ Sprijinirea înfiinţării şi funcţionării Asociaţiilor agricole.

 

Demografie şi sănătate publică

♦ Creşterea natalităţii;
♦ Creşterea speranţei de viaţă;
♦ Ameliorarea, îmbunătăţirea calităţii vieţii;
♦ Crearea unor noi locuri de muncă;
♦ Reducerea riscului de îmbolnăvire;
♦ Înfiinţarea unui punct farmaceutic la Călineşti;
♦ Înfiinţarea unui cabinet stomatologic la Călineşti;
♦ Realizarea de programe de educaţie pentru sănătate;
♦ Acces echitabil la serviciile de sănătate;
♦ Construirea dispensarului uman Văleni (conform proiectului existent);

 

Instituţii sociale

♦ Ajutorul acordat persoanelor şi familiilor care nu îşi pot asigura singure cele necesare unui trai decent, trebuie să se bazeze pe un sistem bine stabilit şi profesional. Pe de altă parte, la fel de important este şi faptul că, fiecărui cetăţean al comunei trebuie să i se ofere posibilitatea să desfăşoare o activitate utilă, ţinând cont de posibilităţile sale fizice şi intelectuale;
♦ Soluţionarea problemei copiilor instituţionalizaţi, prin crearea unor posibilităţi de cazare a copiilor abandonaţi la familii substitutive sau în reţeaua de asistenţi maternali.

 

Culte

♦ Consolidarea continuă a unui anturaj religios tolerant, astfel încât să se ajungă la un climat propriu al unei societăţi libere de prejudecăţi şi de aversiune religioasă;

♦ Trebuie dezvoltată şi întărită relaţia de parteneriat dintre biserici, prin programe religioase şi caritabile comune;
♦ Un alt obiectiv important are la bază necesitatea amenajării cimitirelor de pe raza comunei.

 

Societate civilă

♦ Cele mai multe programe sociale care trebuie să fie derulate în vederea ajutării cetăţenilor comunei se pot dezvolta la un nivel profesional ridicat doar dacă programul respectiv este conceput şi derulat în colaborare cu societatea civilă;
♦ Administraţia din comună şi instituţiile statului cu sediul în Călineşti îşi pot aduce aportul la dezvoltarea calitativă şi cantitativă a programelor derulate de organizaţiile neguvernamentale şi pot ajuta la recunoaşterea acestor organizaţii de către cetăţenii comunei;
♦ Este nevoie de realizarea unui parteneriat între administraţia locală, societăţile economice, societatea civilă şi cetăţeni, în vederea fondării unei baze de dezvoltare bazată pe asentimentul larg al comunităţii;
♦ Sprijinirea Asociaţiei "Tiberiu Utan" din Văleni;
♦ Înfiinţarea unei Asociaţii agricole.

 

Siguranţa publică

♦ Creşterea siguranţei publice şi consolidarea păcii sociale. Un climat solid de pace socială în comunitate înseamnă o creştere semnificativă a calităţii vieţii locuitorilor, fiind totodată un aspect care atrage turiştii şi investitorii străini, potenţialii parteneri în viaţa socio-economică şi cultural-sportivă a comunei. La baza dezvoltării acestui obiectiv stă dezvoltarea economică, respectarea legalităţii şi existenţa unui climat de solidaritate civică.

 

Educaţie şi învăţământ

♦ Lucrări de investiţii, întreţinere şi reparaţii la şcolile din comună:
     - Şcoala Văleni - conform proiectului de dezvoltare existent;
     - Alte lucrări de refacere a faţadei la Şcoala Călineşti;

♦ Realizarea unui parteneriat între instituţiile formatoare, prestatoare de instruire, mediul economic, reprezentanţii societăţii civile şi administraţia publică locală, pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare a învăţământului;


Cultura şi arta

♦ Muzeul la Văleni - putere atractivă în turismul cultural şi pentru localnici: programe interactive, programe culturale, exploatarea spaţiului pentru diferite activităţi (de ex: cele legate de păstrarea tradiţiilor populare, meşteşuguri, etc.);
♦ Referent cultural la Văleni - diversificarea programelor culturale;

♦ Centru de informare turistică.

 

Sport şi agrement

♦ Teren de sport la Călineşti şi Văleni;
♦ Amenajarea unui teren de sport în curtea Şcolii din Corneşti;
♦ Sală de sport Călineşti;